Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnaní ve společnosti Dixons Carphone CoE, s.r.o.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Dixons Carphone CoE, s.r.o., IČ: 279 03 486, se sídlem Brno, Trnitá 491/5, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 56937 (dále také jako „Správce“).

Správce je možné kontaktovat na adrese jeho sídla, emailové adrese: brnohr@dixonscarphone.com či na telefonním čísle: +420 543 123 100.

2. Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání za účelem jednání o uzavření pracovní smlouvy (či některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) v rámci výběrového řízení. Správce může zpracovávat osobní údaje rovněž za účelem případného budoucího oslovení uchazečů.

3. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost uchazeče o zaměstnání coby subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání mohou být ze strany Správce zpracovávány rovněž pro účely oprávněných zájmu Správce v podobě určení, výkonu nebo obhajoby nároků Správce a rovněž v podobě zájmu Správce na výběru nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Právním základem zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání za účelem případného budoucího oslovení těchto uchazečů ze strany Správce je souhlas uchazeče coby subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

4. Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje uchazečů o zaměstnání v rozsahu, ve kterém je uchazeč Správci dobrovolně sdělil. Správce zpracovává osobní údaje uchazečů v přiměřeném a relevantním rozsahu, omezené na rozsah nezbytně nutný s ohledem na účel zpracování osobních údajů.

5. Příjemci osobních údajů

Správce je oprávněn předat osobní údaje uchazečů o zaměstnání příjemcům, se kterými uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů, a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje v pozici zpracovatelů. Takovými kategoriemi příjemců bude dodavatel informačního systému pro agendu náboru.

6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účel jejich zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení, tj. do okamžiku, kdy je uchazeč vyrozuměn o tom, že nebyl na pracovní pozici vybrán, že je výběrové řízení zrušeno, nebo kdy je uchazeč vybrán a je s ním uzavřena pracovní smlouva (či některá z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr).

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání zpracovávané za účelem případného budoucího oslovení těchto uchazečů ze strany Správce budou zpracovávány po dobu uvedenou v písemném souhlasu uchazeče o zaměstnání nebo do doby odvolání tohoto souhlasu ze strany příslušného uchazeče (bude-li souhlas odvolán před uplynutím uvedené doby).

7. Práva uchazeče o zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání má právo požadovat od Správce přístup k jeho osobním údajům (viz čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (viz čl. 16 a 17 GDPR), popřípadě omezení jejich zpracování (viz čl. 18 GDPR). Uchazeč o zaměstnání má právo na přenositelnost jeho osobních údajů zpracovávaných Správcem (viz čl. 20 GDPR). Uchazeč o zaměstnání je rovněž oprávněn vznést vůči Správci námitku proti zpracování jeho osobních údajů (viz čl. 21 GDPR).

Uchazeč o zaměstnání je dále oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.